Polisvoorwaarden

Polisvoorwaarden

Voor de polisvoorwaarden van Attractieverhuur Moonen in PDF klik hier.

Outdoor risk verzekering

Verzekeringscertificaat

behorende bij huuroverkomst nr. ....................
Dit certificaat is opgesteld om de huurder te informeren omtrent de belangrijkste bepalingen aangaande de dekking en bijzondere voorwaarden van de verzekering voor attracties van Attractieverhuur Moonen B.V. (polisnummer 000.67.624.542) en maakt als zodanig deel uit van de huurovereenkomst. 

Verzekeringsnemer

Attractieverhuur Moonen B.V. te Waalwijk.

Verzekerden

De huurders van de verzekerde zaken van verzekeringnemer.

Verzekerde zaken

De in de huurovereenkomst omschreven attractie(s) met aan- en toebehoren.

Verzekerde periode

De in de huurovereenkomst vermelde periode van huur.

Omvang van de verzekering

De verzekerde zaken zijn verzekerd tegen alle plotselinge en onvoorziene materiële beschadigingen als gevolg van een van buiten aankomend onheil, inclusief de risico's van diefstal, vermissing, zoekraken, vandalisme, bedieningsfouten, ondeskundigheid, nalatigheid en eigen gebrek.
De verzekering is uitsluitend van kracht, indien er een geldige, door de huurder ondertekende huurovereenkomst vóór aanvang van de huurperiode is opgemaakt. Tevens is verzekerd de wettelijke aansprakelijkheid van WAM-plichtige objecten.

Uitsluitingen

Van de verzekering is uitgesloten:
• schade met opzet door of met goedvinden van de huurder veroorzaakt;
• schade omtrent welker ontstaan, aard of omvang de huurder bewust een onvolledige of onware opgave doet, of waaromtrent hij
één van de in dit
• certificaat genoemde verplichtingen niet is nagekomen;
• schade veroorzaakt door molest, atoomkernreacties, aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming.
Daarnaast is de verzekering niet van kracht indien de huurder het gehuurde object doorverhuurt, uitleent of op enigerlei wijze aan een derde afstaat, tenzij verzekeringnemer daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.

Premie en eigen risico's

Zodra de huurder kennis draagt van een schadegeval dat voor de maatschappij tot een uitkering kan leiden, dient hij zo spoedig mogelijk de schade te melden aan de maatschappij en alle gegevens te verstrekken en stukken door te zenden, alsmede zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van de maatschappij zou kunnen schaden. Indien het vermoeden bestaat dat een strafbaar feit is gepleegd, dient de huurder onverwijld aangifte te doen bij de politie of enige andere daartoe bevoegde instantie.
De premie is opgenomen in een toeslag op de huurprijs van de verzekerde zaken.
In geval van een gedekte cascoschade geldt er voor rekening van de huurder een eigen risico van 225 Euro
Indien op één huurovereenkomst meerdere attracties zijn verzekerd, geldt per gebeurtenis slechts één eigen risico en wel het hoogst van
toepassing zijnde eigen risico.

Verplichtingen bij schadeverplichtingen van de huurder

De huurder is verplicht de verzekerde zaken, alsmede alle toebehoren, volgens de verstrekte bepalingen en aanwijzingen aan te leggen en te bedienen.